คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ข่าวสาร - กิจกรรมคณะ

หลักสูตร ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ประกาศนียบัตร

ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า

“Absolutely loved their service. They care about their customers and are very dedicated to providing the best possible service. I would definitely recommend them to everybody.”

Mr. Kelly Willams

Founder @WPDeveloper

“Absolutely loved their service. They care about their customers and are very dedicated to providing the best possible service. I would definitely recommend them to everybody.”

Mr. Kelly Willams

Founder @WPDeveloper

“Absolutely loved their service. They care about their customers and are very dedicated to providing the best possible service. I would definitely recommend them to everybody.”

Mr. Kelly Willams

Founder @WPDeveloper

คณะผู้บริหารคณะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

ดร. ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

Dr. Luo Yong

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

อาจารย์ กรกช ม่วงแกม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. วิชิต แสงสว่าง

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผลงานวิจัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Scroll to Top